Sportsplan

Sportsplanen er et virkemiddel for å nå de sportslige målsetningene i FK Vidar og et hjelpemiddel for klubbens trenere. De sportslige hovedmålene er i tråd med klubbens ambisjon og visjon.

Sportsplanen har til hensikt å ta for seg momentene som er sentrale i forhold til utvikling av fotballspillere i alle aldersgrupper i klubben. Dette er moment som: planlegging, holdninger, kvalitet, mengde, matching og progresjon.

Sportsplanen gir hovedføringene og beskriver hvem som er ansvarlige for utarbeidelse, implementering og oppdateringer av planene. Sportsplanen skal virke som en katalysator for sportslig forbedringer/tiltak. Det er derfor viktig at både ledelse, trenerkoordinatorer, spillerutviklere, trenere etc involveres i arbeidet med etablering, utvikling og implementering av planen.

FK Vidars trenere benytter verktøyene på www.treningsokta.no. Dette gir blant annet trener et komplett videobibliotek med fotballferdigheter og -øvelser. Muligheter for å lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner. Man kan følge opp kampene, ta ut rapporter og statistikk.

Det er enhver treners plikt å sette seg inn i, og følge klubbens sportsplan. Sportsplanen vil også bli implementert gjennom trenerfora, klubbinterne trenerkurs samt gjennom veiledning på feltet.